Тунелите са съоръжения с най-висока стойност при пътищата и магистралите, което прави тяхната експлоатация, безопасност и поддръжка от първостепенно значение.

ХИ-тунел-2Изправени пред многото предизвикателства, свързани с изграждането и експлоатацията на пътни и железопътни тунели, изпълнителите често са изправени пред избора между традиционни методи и иновации в един също толкова важен аспект от изпълнението –  хидроизолацията.

Качествената хидроизолация на тунели означава, че независимо от местоположението на съоръженията, експлоатационно натоварване, климатичните особености на географското положение, валежите, подпочвените води, преминаващият трафик, те ще бъдат устойчиви и безопасни.

Както при много други големи съоръжения свързани с преодоляване на природни предизвикателства за строителството им, така и при тунелите най-силно изразеният риск за дългосрочната цялост на конструкцията е проникването на вода. Защитата на окончателната бетонна облицовка на тунела, независимо дали е пътен или железопътен, означава да се гарантира трайността му във времето както по отношение на структурата, така и по отношение на неговата експлоатация.

Особености при хидроизолацията на тунели

От хидрогеоложка гледна точка изграждането на тунел включва няколко съображения: първото свързано с прогнозата относно локализацията на водните потоци, докато второто е с прогнозата за отводнителните процеси; с възможните последици, които изкопните и строителните работи причиняват върху повърхностната хидрогеоложка структура.

Различни форми на хидроизолационни техники отдавна се използват за защита на тунелите, с различна степен на успех.

Когато се  наложи да се предпр

ХИ-тунел-1иемат коригиращи работи или поддръжка по хидроизолацията, поради установяване на неефективност според очакваното, потенциалните трудности и лекотата на изпълнение варират значително в зависимост от вида на конструкцията. При тунелите тази вариативност е най-голяма именно заради големината на структурата. Затова основната хидроизолация на тунела е от изключително значение за по-безпроблемното ползване на съоръжението в един много дълъг времеви период.

За да се направи проект за хидроизолация на тунела е необходимо да се познават редица фактори, които са приоритет на хидрогеолозите и инженерите. Те трябва да проучат циркулация на водата в скалните маси и в подземните водни кръгове; да определят пропускливостта на средата и основната посока на водния поток.

Впоследствие идват решенията разработени от света на производството за противодействие на ефектите поради една от основните причини за влошаване на конструкциите, водата и влажността; днес решенията са повече и се основават на различни технологии.

Facebook Коментари